DRET PENAL

  • Delictes contra els drets dels treballadors.
  • Delictes societaris: Administració deslleial, falsedat i ocultació d’informació als socis.
  • Delictes de revelació de secrets, delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
  • Delicte de falsedat documental.
  • Delictes patrimonials: Estafa, apropiació indeguda, insolvències punibles, danys, furts i robatoris.
  • Delictes contra el medi ambient.
  • Delictes contra els consumidors, frau, corrupció i intrusisme.
  • Delictes contra la integritat física i moral de les persones, delictes contra la llibertat sexual.
  • Delictes en l’àmbit familiar.
  • La responsabilitat penal de les persones jurídiques.