COMPLIANCE LABORAL I PENAL

  • Implantació de processos per a la prevenció, detecció i correcció dels incompliments normatius de les normes laborals en les empreses.
  • Implantació de processos per a salvaguardar el compliment de les lleis penals en les empreses i la seva responsabilitat penal.
  • Codis ètics.
  • Codis de conducta d’empleats.
  • Protocols per a la prevenció de l’assetjament en les empreses.
  • Polítiques d’igualtat.