DRET DE FAMÍLIA I SUCCESSIONS

  • Crisis matrimonials i en unions de fet: Divorci, separació i modificació de mesures.
  • Règim econòmic matrimonial.
  • Procediments de pàtria potestat, guarda legal i filiació.
  • Procediments en protecció de menors: Tutela, adopció i acolliment.
  • Reclamació d’aliments.
  • Acceptacions d’herències.
  • Processos judicials successoris.
  • Processos sobre incapacitació, tutela i curatela.
  • Execució de resolucions judicials.
  • Tramitació d’expedients en el registre civil.